VÅRA VILLKOR

Förutsättningar vid standardinstallation av elbilsladdare:

 • Du behöver vara hemma den bokade tiden för att tillsammans med elektrikern gå igenom installationen och bestämma var laddboxen skall sitta.
 • Vi behöver tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot 3G/4G/GSM/Wifi.
 • Det behöver finnas utrymme i elcentralen och eller fasadmätarskåp för de komponenter som ska installeras.
 • Du behöver se till så att installationsplatsen är fri från bilar och annat så det blir enkelt för oss att utföra jobbet.
 • Kabelväg från elcentralen/fasadmätarskåpet till väggboxen ska vara tillgänglig och fri från hinder.
 • Elektrikern gör först en övergripande kontroll av det som är beställt och ser över att installationen kan utföras inom ramen för vad vi kommit överens om.
 • Om det krävs extra arbete eller material behöver du bekräfta och godkänna detta.

Övrigt som är bra att känna till:

 • Vid markrörläggning kan separat grävjobb köpas till, vi gräver i egen regi. Regleras enligt separat
  överrenskommelse.
 • Mot tillägg kan lastbalansering installeras.
 • Installation av laddbox kan inte ske på enstegsputsvägg, eternitvägg eller frigolitputs.
 • Om befintligt rör finns i mark eller vägg kan detta medföra extra tid, att dra kabel igenom befintliga rör utan dragtråd kan vara utmanande. Fördel om dragtråd finns. Extra tid kan uppstå.
 • Om befintlig el-dragning är undermålig kommer elektrikern av säkerhetsskäl inte utföra installationen.

När installationen är klar, utför elektrikern:

 • En märkning av anläggningen.
 • Kontroller med EV-adapter.
 • Driftsättning av laddboxen, kolla att WiFi och att App fungerar. Lämna över handboken med PIN-kod.
 • Snabb systemgenomgång av manual inkl. serienummer, därefter skall kunden kunna koppla upp sig via app och styra sin laddning.
 • Kund ska skapa konto hos leverantören och registrering ska ske, detta i syfte att kunna felsöka produkten från leverantörens sida.

Förutsättningar Checkwatt:

 • CM10-modulen kräver en trådbunden internetuppkoppling. Det åligger kunden att tillhandahålla denna anslutning.
 • I de fall kommunikationsutrustningen, aka CM10, ansluts till anläggning levererad av annan part frånskriver vi oss tekniskt ansvar och support av växelriktare och batteri. I dessa fall åligger det kunden att kontakta leverantören för att ev ändra inställningar. Tekniskt underlag tillhandahålls av oss.
 • I vårt åtagande som servicepartner till Checkwatt ingår felavhjälpande åtgärder i form av felsökning via fjärr och på plats. För fel/driftstörningar som förorsakats av servicepartner eller Checkwatt ingår både felsökning och avhjälpande åtgärder. För fel/driftstörningar som förorsakats av kunden, så som bristfällig internetuppkoppling eller egna modifikationer på installationen debiteras kunden enligt aktuell prislista.

Garantier

 • Solpaneler: 10-25 års garanti i enlighet med medföljande produktblad.
 • Växelriktare: 10-12 års garanti för växelriktare avsedda för villamarknaden. För Sungrow CX serie gäller 5 års garanti. I övrigt i enlighet med medföljande produktblad.
 • Optimerare: Solaredge: 25 års materialgaranti. Tigo: 25 års garanti. OBS arbetskostnad för byte ingår inte i garantin från Solaredge eller Tigo. Sollie ombesörjer byte av optimerare 5 år efter installationsdatum i enlighet med installationsgarantin.
 • Batterier: BYD Batterier: 10 års garanti. LG Chem: 10 års garanti: Sungrow batterier: 10 års garanti.
 • Montagesystem: I enlighet med tillverkaren. Val av montagesystem beror på taktyp. Generellt minst 10 års garanti på materialet från leverantörer som IBC, Weland, MAPAB, K2, ESDEC mfl.
 • Elbilsladdare: 2-3 års garanti i enlighet med produktblad.

Förutsättningar för att garanti ska gälla


För att garanti ska gälla för en solcellsanläggning krävs att inga systempåverkande modifikationer av installationen har gjorts, exempelvis att koppla om anläggningen, flytta hela eller delar av anläggningen alternativt koppla in annan utrustning. Ett annat villkor är att anläggningen inte utsatts för onormalt slitage eller skadegörelse, exempelvis att någon gått på solpanelerna. Force majeure exkluderas.


Enstaka komponenter kräver ett löpande underhåll, såsom att motionera brytare. Detta beskrivs i drift- och underhållsinstruktioner.


garanti


Till privatpersoner omfattas installationen av konsumentköplagen och reklamationer hanteras enligt gällande lagstiftning. Produkt garantier skiljer sig åt för olika produkter, se bifogad information i Er slut dokumentation.

Garantiärenden


Garantiärenden hanteras så skyndsamt det är möjligt. I regel krävs att grossist eller leverantör av berörd produkt gör en utredning före de skickar en ersättningsprodukt, vilket innebär en fördröjning vi har svårt att påverka. Ibland kan leverantören välja att själva byta komponenten eller anlita en tredje part, vilket också kan medföra att vi inte kan påverka tidpunkt för byte. I annat fall planerar vi in bytet av komponent med er när vi erhållit ersättningsprodukten. Detta innebär att vi tyvärr inte kan erbjuda ersättning för förlorad energiproduktion vid stillestånd som beror på komponentfel.


Kontakt vid garantiärenden


Uppstår frågor kring garantier eller att en produkt krånglar under garantitiden ber vi dig höra av dig till oss!

ÄTA

 • Timarvode elektriker: 625:-/h
 • Håltagning mjukvägg (Trä/gips/lättbetong): 150:-/st
 • Håltagning hårdvägg: (Betong/Tegel): 300:-/st
 • Extra kabel, 32A (5G6): 189:-/m (ink förläggning)
 • Extra kabel, 16A (5G2,5): 129:-/m (ink förläggning)
 • Extra kabelskydd: 250:-/st
 • Grävarbeten: 640:-/h för grävmaskin med förare (1ton) + transportavgift 800:-
 • Resekostnad om 399:- (omfattas ej av ROT-avdrag)
 • Säkringsändring 16-25A 1500:-

Alla priser ex moms


Betalningsvillkor

Grön teknikavdrag baseras på Skatteverkets schablonavdrag där ej avdragsgilla kostnader beräknas uppgå till 3% av anbudssumman. (T.ex. projektering, resor och frakt). Därav används schablonavdrag om 48,5% för energilagring och 19,4% solcellsinstallationer.
Vid betalning beräknas delbetalningarna på summan innan Grön teknikavdrag.
Vid avbruten kontrakt/antaget anbud förbehåller sig Sollie Elkonstruktion att göra avdrag på återbetalning motsvarande kostnader som Sollie har haft i samband med offert, projektering, materialinköp och dyl.